กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโสดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยเอกภวัต เขียวหวาน
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฏายิน
ครู คศ.1