กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัฒนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาววราภรณ์
ครู คศ.3

นางสาวอรทัย เสนาธรรม
ครู คศ.3

นางสาวศิริวรรษ ตรีเพ็ชร์
ครู คศ.2

นางสาวนัฏยา เทศลำรึก
ครู คศ.2

นางปัญวัลย์
ครู คศ.2

นางนิติมา พวงทอง
ครู คศ.2

นายสรยุทธ สนธิ
ครู คศ.3