กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัฒนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นาววราภรณ์
ครู คศ.3

นางสาวอรทัย เสนาธรรม
ครู คศ.3

นางสาวศิริวรรษ ตรีเพ็ชร์
ครู คศ.2

นางสาวนัฏยา เทศลำรึก
ครู คศ.2

นางปัญวัลย์
ครู คศ.2

นางนิติมา พวงทอง
ครู คศ.2

นายสรยุทธ สนธิ
ครู คศ.3