วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสาก
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการ PLC สู่สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน OBECQA  

6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. บุคลากรมีสมรรถนะครูตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
5. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA  
6. มีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร

 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

4. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

5. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA  

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้
 

อัตลักษณ์นักเรียน

กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำความรู้

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

วิถีพอเพียง


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

 

  • ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

  • ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

  • พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

  • ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

  • ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA  

  • พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้