ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  (โดยย่อ)

ประวัติโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  (โดยย่อ)

                โรงเรียนกุยบุรีวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเป็นลำดับที่  ๔  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                โรงเรียนกุยบุรีวิทยาเปิดสอนในระยะแรก  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๐๘  สมัย  นายประมวล  กุลมาตย์  นายอำเภอกุยบุรีเป็นผู้ริเริ่ม  และก่อตั้งโรงเรียน  อาคารเรียนหลังแรกใช้อาคารเรียนโรงเรียนราษฎร์ “มัธยมวัดกุย” ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดกุยบุรีขณะนี้ล้มเลิกกิจการไปแล้ว  ต่อมามีผู้มีจิตรศรัทธาบริจาคที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนกุยบุรีวิทยาในปัจจุบัน

 

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน

          ๑.  นายมับ   ผ่องแผ้ว                         มอบที่ดินให้โรงเรียน         ๒๖  ไร่ ๙๗  ตารางวา

          ๒.  นางสาวทองเจือ ไกรเนตร์ - นายมั่น ไกรเนตร์  มอบที่ดินให้โรงเรียน ๑ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา

          ๓.  นายชู – นางแปลก  พุ่มโศก             มอบที่ดินให้โรงเรียน       ๑  ไร่     ๓ งาน ๖๙  ตารางวา

          ๔.  นายกุน   ยะโสธร                          มอบที่ดินให้โรงเรียน       ๒  ไร่   ๒ งาน 

          ๕.  นายทวีศักดิ์   ผ่องแผ้ว                    มอบที่ดินให้โรงเรียน       ๑  งาน  ๔๓  ตารางวา

           ๖.  คณะผู้ปกครองนักเรียน                   มอบที่ดินให้โรงเรียน       ๗  ไร่    ๖๙  ตารางวา

รวมเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๐ ไร่  ๒ งาน  ๘๑ ตารางวา

           โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)  และได้เข้ามาอยู่  ณ  ที่ดินแปลงนี้เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๑๐

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๕–๒๕๑๖ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือให้เข้าโครงการ คมช. รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๘   ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  (ม.ศ. ๔)

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๖

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐    โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนผู้นำหลักสูตรมัธยมศึกษา  และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร

           ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๑    โรงเรียนได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น  ณ หมู่บ้านยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยได้รับความร่วมมือจากสภาตำบล และส.ส.สำเภา  ประจวบเหมาะ  ผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปัจจุบันกรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล และตั้งชื่อเป็นโรงเรียนกุยบุรีวิทยาวิทยา

                ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบศูนย์การเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง แบบ 216 ก จำนวน 2 หลัง  แบบ 212 จำนวน 1 หลัง  แบบ 216 ล/41 (ท) จำนวน 1 หลัง  โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง  โรงอาหาร จำนวน   1 หลัง  หอประชุม/โรงพลศึกษา จำนวน 1 หลัง  เรือนพยาบาล จำนวน 1 หลัง