คณะผู้บริหาร

นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภาพร เกิดพุ่ม
ครู คศ.4
เบอร์โทร : 0811904694
อีเมล์ : krupeak2505@hotmail.com

นายชำนาญ ลิ้มบุญลือเขต
ครู คศ.3

นางชุติมา ชมชื่น
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0614424833
อีเมล์ : chomchuen.aor@gmail.com

นางสาวพัชรี คล้ำจิต
ครู คศ.4