สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน                                                 

 

เป็นสัญลักษณ์รูปเสมา  และมีรัศมีอยู่บนเสมา  ภายในเสมามีอักษรย่อ  ก.ว.  ซึ่งมีความหมายว่า 

การศึกษาช่วยพัฒนาคน  ให้เจริญก้าวหน้า                                   

               

                คำขวัญของโรงเรียน          “เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้ำใจงาม”

                สีประจำโรงเรียน                 “ฟ้า – แดง”

                                                         สีฟ้า   หมายถึง   ความสดชื่น  ร่าเริง  แจ่มใส

                                                         สีแดง  หมายถึง   ความมั่นคง  ความแข็งแรง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
                                                

                                                “พระพุทธกุยบุรีฤกษ์ฤดีพิพัฒน์”