กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายประมินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอนงค์ ประสมศรี
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรา
ครู คศ.2

นายนิติกร
ครู คศ.1

นางสาวณัฐญา อาษา
พนักงานราชการ

นางสาวปาลีรัตน์
ครูอัตราจ้าง