10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายนิติกร รอสูงเนิน

ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : ปริญญาตรี ค.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวฐิติมา มีสมบัติ

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวณัฏยา เทศลำลึก

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาโท ศษ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวปาลีรัตน์ ชุมพล

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว ครู (อัตราจ้าง)
วุฒิ : ปริญญาตรี กศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา ศรีสังข์งาม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ปริญญาโท คม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางอนงค์ ประสมศรี

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ปริญญาตรี ศศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายประมินทร์ เสพธรรม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี ศศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายเฉลิมชนม์ เฉียบแหลม

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว ครู (อัตราจ้าง)
วุฒิ : ระดับ ป.บัณฑิต รป.บ.
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา