10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นางสาวณัฏยา อาษา

ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ ครู (อัตราจ้าง)
วุฒิ : ระดับ ป.บัณฑิต ศศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางวราภรณ์ วชิรภัทรกุล

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ปริญญาตรี กศ.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวปัญวัลย์ ตันสุเมธ

ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : ปริญญาโท ศษ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ปริญญาโท ศษ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวอรทัย เสนาธรรม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ : ปริญญาตรี ค.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายธาตรี ชีถนอม

ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวัฒนา บาระเฮ็ม

ตำแหน่ง : ครู
วุฒิ : ปริญญาตรี วท.บ.
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา