หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook

ข่าวสารการศึกษาจำนวนผู้เข้าชม

อัตลักษณ์นักเรียน

                                            ขยัน อดทน น้ำใจงาม  เลิศล้ำ  ICT

 

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

             ร่วมมือกับชุมชน  ส่งเสริมคนเป็นผู้นำ  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


จุดมุ่งหมายของโรงเรียน  

             จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
                ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต
                ๓.  มีวินัย
                ๔.  ใฝ่เรียนรู้
                ๕.  อยู่อย่างพอเพียง
                ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน
                ๗.  รักความเป็นไทย
                ๘.  มีจิตสาธารณะ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา