10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

อัตลักษณ์นักเรียน

                                          กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำความรู้

 

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                                                            วิถีพอเพียง

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
                ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต
                ๓.  มีวินัย
                ๔.  ใฝ่เรียนรู้
                ๕.  อยู่อย่างพอเพียง
                ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน
                ๗.  รักความเป็นไทย
                ๘.  มีจิตสาธารณะ

KUIWIT MODEL

K = Knowledge การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

U = Understand ความเข้าใจ   

 I  = Integration การทำงานแบบบูรณาการ

W = Wide  information  technology      เทคโนโลยีและสารสนเทศ

I  =  Inspiration แรงบันดาลใจ

T  = Thailand  ไทยแลนด์ 4.0

 

นิยาม  KUIWIT MODEL

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ผ่านกระบวนการบูรณาการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
สู่ไทยแลนด์ 4.0


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา