10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลนักเรียน จากระบบ DMC (ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ  วันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๒)

                  ๑. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๘๕๒ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน              

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๐๕

๙๓

๑๙๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๙๑

๑๑๓

๒๐๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๗๒

๘๓

๑๕๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๓๒

๖๐

๙๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๓๒

๕๙

๙๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๕๗

๕๘

๑๑๕

รวมทั้งหมด

๒๗

๓๘๙

๔๖๖

๘๕๕

 

 

                ข้อมูลครูและบุคลากร  (ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ  วันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒)

 

ประเภท

บุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

(ปี/เดือน)

ประสบการณ์สอนเฉลี่ย

(ปี/เดือน)

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

.ตรี

.โท

.เอก

ผู้อำนวยการ

-

-

-

-

๕๖ ปี ๗ เดือน

๓๐ ปี ๙ เดือน

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

๕๘ ปี ๓ เดือน

๓๖ ปี ๔ เดือน

ครู (ข้าราชการ)

๑๓

๓๕

-

๓๗

๑๑

-

๔๔ ปี ๒ เดือน

๑๙ ปี ๑ เดือน

ครูอัตราจ้าง(ชาวไทย)

-

-

-

-

๓๒ ปี ๘ เดือน

๕ ปี ๓ เดือน

ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)

-

-

-

-

๒๖ ปี

๑ ปี ๖ เดือน

นักการ / ภารโรง

-

-

-

๔๖ ปี ๖ เดือน

-

รวม

๒๓

๔๖

๔๕

๑๕

-

๓๘ ปี ๒ เดือน

๑๕ ปี ๖ เดือน

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา