10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ  วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙)

                ๑. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๖๗๖  คน

                ๒. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๘๐๗ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน              

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๖๗

๖๓

๑๓๐

๓๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๕๔

๗๒

๑๒๖

๓๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๘๔

๙๓

๑๗๗

๓๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๔๙

๙๗

๑๔๖

๒๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๔๗

๘๕

๑๓๒

๒๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๔๘

๔๘

๙๖

๓๒

รวมทั้งหมด

๒๗

๓๔๙

๔๕๘

๘๐๗

 

 

 

                ๓)  นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม จำนวน  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -

                ๔)   นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ จำนวน  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -

                ๕)   นักเรียนปัญญาเลิศ (มีผลการเรียน ๔ หรือ มีผลการแข่งขันชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ ๑-๓  ในระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ)  จำนวน  ๒๗ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๔

                ๖) นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  จำนวน - คน      คิดเป็นร้อยละ -

                ๗) นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  จำนวน ๔๓  คน              คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๕

                ๘) สถิติการขาดเรียน                          จำนวน  ๑๑๒  คน               คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๓

                ๙) นักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น                   จำนวน  -  คน       คิดเป็นร้อยละ -

                ๑๐) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

                         ม.๓                จำนวน   ๒๐๕  คน             คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๖๒

                         ม.๖                จำนวน   ๑๑๕  คน               คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๔

                ๑๑) อัตราส่วนครู : นักเรียน   =   ๑ : ๑๗.๓๙

                ๑๒) นักเรียนที่ทำงาน ทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง/ปี/คน    จำนวน  ๘๘๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                ๑๓) นักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยจำนวน ๘๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๒

                ๑๔) นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน ๘๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๒

                ๑๕) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆ จำนวน ๘๘๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                ๑๖) นักเรียนที่มีผลการเรียน ๓ ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  ๓๔๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๕

                ๑๗) นักเรียนที่มีผลการเรียน ๓ ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  ๒๕๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๕๒

                ๑๘) นักเรียนที่มีผลการเรียน ๓ ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน  ๓๐๙  คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๘๗

                ๑๙) นักเรียนที่มีผลการเรียน ๓ ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน  ๓๖๙  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๖๐

                ๒๐) นักเรียนที่มีผลการเรียน ๓ ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวน ๔๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๕
                ๒๑) นักเรียนที่มีผลการเรียน ๓ ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน  ๕๓๔  คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๐

                ๒๒) นักเรียนที่มีผลการเรียน ๓ ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จำนวน  ๕๙๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๐๘

                ๒๓) นักเรียนที่มีผลการเรียน ๓ ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน  ๔๙๙ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๘๘

                ๒๔) นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวน  ๔๑๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๔  (ผลเฉลี่ยจากข้อ ๑๔-๒๑)

                ๒๕) นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปตามเกณฑ์จำนวน ๑๔๓  คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๗

                ๒๖) นักเรียนที่มีความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จำนวน  ๘๘๗  คน จำแนก  คุณภาพเป็น ระดับดี ขึ้นไป จำนวน ๔๙๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๖  ระดับพอใช้  จำนวน  ๒๘๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๙   ระดับปรับปรุงจำนวน  ๑๐๖   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๕

              ๒๗) นักเรียนที่มีความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นได้  จำนวน ๕๑๗  คน  ได้แก่  ภาษาจีน   จำนวน  ๒๗๓  คน  ภาษาญี่ปุ่น  จำนวน  ๒๔๔  คน

              ๒๘) นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร โดย

              ๑) ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

                                ๒) พูดเจรจาต่อรอง

                                ๓) เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร

                                ๔) เลือกใช้วิธีการสื่อสารในระดับดี ขึ้นไป จำนวน  ๗๙๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๕

                ๒๙) นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญที่ ๒ ความสามารถในการคิด ได้แก่ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์) ในระดับดี ขึ้นไป จำนวน ๖๔๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๒

                ๓๐) นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญที่ ๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล  ในระดับดี ขึ้นไป จำนวน ๖๕๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๔

                ๓๑) นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญที่ ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยการ

                                    ๑)  นำกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                                    ๒) เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

                                    ๓) ทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

                                    ๔) จัดการกับปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

                                    ๕) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม

                                    ๖) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นในระดับดี ขึ้นไป จำนวน  ๘๘๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                 ๓๒) นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญที่ ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยการ

                                    ๑) เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

                                    ๒) มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในระดับดี ขึ้นไป จำนวน ๘๘๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                ๓๓) นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ในระดับดี ขึ้นไป จำนวน ๗๗๔  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๖  (ผลเฉลี่ยจากข้อ ๒๖-๓๐)

                ๓๔) นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร ในระดับดี ขึ้นไปจำนวน ๘๓๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐

                ๓๕) นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ทั้ง ๘ ประการ ในระดับดีขึ้นไป จำนวน ๘๖๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖

                ๓๖) นักเรียนที่มีผลการประเมินตามค่านิยม ๑๒ ประการ ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา  จำนวน  ๘๘๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                ๓๗) นักเรียนที่มีผลการประเมินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา  จำนวน ๘๘๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                ๓๘) นักเรียนที่มีผลการประเมินตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ผู้เรียน) ในระดับดีขึ้นไป  จำนวน ๘๘๒.๓๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗

 

                ข้อมูลครูและบุคลากร  (ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ  วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙)

 

ประเภท

บุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

(ปี/เดือน)

ประสบการณ์สอนเฉลี่ย

(ปี/เดือน)

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

.ตรี

.โท

.เอก

ผู้อำนวยการ

-

-

-

-

๕๖ ปี ๗ เดือน

๓๐ ปี ๙ เดือน

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

๕๘ ปี ๓ เดือน

๓๖ ปี ๔ เดือน

ครู (ข้าราชการ)

๑๓

๓๕

-

๓๗

๑๑

-

๔๔ ปี ๒ เดือน

๑๙ ปี ๑ เดือน

ครูอัตราจ้าง(ชาวไทย)

-

-

-

-

๓๒ ปี ๘ เดือน

๕ ปี ๓ เดือน

ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)

-

-

-

-

๒๖ ปี

๑ ปี ๖ เดือน

นักการ / ภารโรง

-

-

-

๔๖ ปี ๖ เดือน

-

รวม

๒๓

๔๖

๔๕

๑๕

-

๓๘ ปี ๒ เดือน

๑๕ ปี ๖ เดือน

 

ครู (ข้าราชการ) รวมทั้งสิ้น ๔๘ คน

 

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ

ราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

นางสาววรรณวดี   ทองทวี

๓๖

คศ.๒

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ภาษาไทย/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๗๗

นางสาวเจริญลักษณ์ เกตุแก้ว

๕๐

๒๙

คศ.๓

 

ศศ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๘๕

นางสาวศิริธร   ล้อมวงษ์

๕๗

๓๘

คศ.๓

 

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย/

ม.ปลาย

๗๗

นางจันทิรา   แดงโชติ

๕๙

๓๖

คศ.๓

 

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๕๓

นางสาวสุทิศา   เขียวหวาน

๓๑

คศ.๑

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๙๑

นางสาวภีระนุช   อยู่เจริญ

๒๕

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๑๗

นายธาตรี   ชีถนอม

๓๑

คศ.๑

วท.บ.

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์,

ฟิสิกส์/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๐๙

นางสาวอรทัย   เสนาธรรม

๔๐

๑๘

คศ.๒

คม.

หลักสูตรและ

การสอน

เคมี,

วิทยาศาสตร์/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๔๗

นางวราภรณ์   วชิรภัทรกุล

๕๐

๒๕

คศ.๓

กศ.บ.

วิทยาศาสตร์

กายภาพชีวภาพ

วิทยาศาสตร์,

ฟิสิกส์/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๓๓

๑๐

นางพิศมัย   ไพฑูรย์

๕๙

๓๘

คศ.๓

(คศ.๒)

ค.บ.

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์,

ชีววิทยา/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๖๑

๑๑

นางสาวศิริวรรณ   ตรีเพ็ชร์

๓๘

๑๑

คศ.๒

ศษ.ม.

สิ่งแวดล้อม/

การสอนวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์,

ชีววิทยา/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๐๑

๑๒

นางสาวปัญวัลย์   ตันสุเมธ

๓๖

คศ.๑

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์,

ภาษาญี่ปุ่น/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๐๑

๑๓

นางสาวณัฏยา   เทศลำลึก

๒๙

คศ.๑

วท.บ.

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วิทยาศาสตร์/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๘๕

๑๔

นายวัฒนา   บาระเฮ็ม

๓๒

คศ.๑

วท.บ.

ชีววิทยาประยุกต์

วิทยาศาสตร์,

ม.ต้น,ม.ปลาย

๙๓

๑๕

นางสาวธฤตา   ชนะสิทธิ์

๒๙

คศ.๑

ศษ.ม.

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ/

ม.ต้น

๙๕

๑๖

นางธนภรณ์   เปรมปรีดิ์

๕๙

๓๕

คศ.๓

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/ม.ปลาย

๘๕

๑๗

นางวาสนา   ขวัญเมือง

๕๗

๓๘

คศ.๓

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/ม.ปลาย

๘๓

๑๘

นางทองมา   สุวรรณเลิศ

๕๔

๓๑

คศ.๓

(คศ.๒)

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/

ม.ต้น

๕๓

๑๙

นางพิชญ์สินี  ปิยะกาญจน์

๔๑

 คศ.๒

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ/ม.ปลาย

๕๙

๒๐

นางบุปผา   สิริวัฒน์สุนทร

๕๔

๓๒

คศ.๓

(คศ.๒)

ค.บ.

คหกรรม

การงาน/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๘๕

๒๑

นางสาวพัชรี   คล้ำจิต

๕๐

๒๙

คศ.๓

ทษ.ม.

ส่งเสริมการเกษตร

การงาน/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๐๒

๒๒

นางสาวนันทภัค   อุดมคมวิรัตน์

๕๘

๓๗

คศ.๓

คศ.บ.

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

การงาน/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๖๙

๒๓

นางสาวจรรยา   คีรีนิล

๔๐

๑๖

คศ.๓

ค.บ.

ธุรกิจศึกษา(บัญชี)

การงาน/

ม.ปลาย

๘๕

๒๔

นายชาตรี   ขวัญเมือง

๕๙

๓๕

คศ.๓

ศศ.บ.

บริหารการศึกษา

การงาน/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๖๙

๒๕

นายสาวิตร   ตัณฑวงศ์

๕๓

๓๑

คศ.๓

(คศ.๒)

วท.บ.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต)

การงาน/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๖๑

๒๖

นางสุมณฑา   พูลผล

๕๓

๓๑

คศ.๓

ค.บ.

ปฐมวัย

การงาน/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๘๕

๒๗

นางนิติมา   พวงทอง

๓๘

คศ.๒

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

คอมพิวเตอร์/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๙๕

๒๘

นางสาวปาริฉัตร   บุญต้อม

๓๑

คศ.๑

ค.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คอมพิวเตอร์/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๗๘

๒๙

นางอรญา   ล้อมวงษ์

๕๙

๓๘

คศ.๓

 

ศศ.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์/

ม.ต้น

๕๓

๓๐

นางเตือนใจ   ตันตินิมิตรกุล

๕๖

๓๓

คศ.๓

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/

ม.ต้น

๕๓

๓๑

นายสุพิน   เจริญผล

๖๐

๓๘

คศ.๓

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/

ม.ปลาย

๑๐๙

๓๒

นางสาวปณิชา  น้ำแก้ว

๓๙

 คศ.๒

ศษ.ม.

คณิตศาสตร์

ศึกษา

คณิตศาสตร์/

ม.ปลาย

๗๗

๓๓

นางสาวรังสิณี  เทือกสุบรรณ

๒๘

ครูผู้ช่วย

วท.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๗๗

๓๔

นางสาวอัจฉรา   ศรีสังข์งาม

๓๙

 คศ.๒

ค.ม.

หลักสูตรและ

การสอน

สังคมศึกษา/

ม.ต้น/ม.ปลาย

๘๕

๓๕

นางอนงค์   ประสมศรี

๕๕

๓๒

คศ.๓

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๕๓

๓๖

นายนิติกร   รอสูงเนิน

๒๘

คศ.๑

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/

ม.ต้น

๑๐๙

๓๗

นายประมินทร์   เสพธรรม

๓๕

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา,

ประวัติศาสตร์/

ม.ต้น

๕๓

๓๘

นายทะนง   ผิวนิ่ม

๕๖

๓๒

คศ.๓

กศ.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษา,

พลศึกษา/ม.ต้น

๘๗

๓๙

นายชำนาญ  ลิ้มบุญลือเขต

 

๕๒

๓๑

คศ.๓

(คศ.๒)

ค.บ.

พลศึกษา

พลศึกษา/

ม.ต้น

๕๓

๔๐

ว่าที่ร้อยเอกภวัต  เขียวหวาน

๓๘

คศ.๑

วท.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สุขศึกษา,

พลศึกษา/

ม.ปลาย

๑๔๑

๔๑

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฏายิน ผ่องใส

๔๑

คศ.๑

วท.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สุขศึกษา,

พลศึกษา/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๘๑

๔๒

นายโสดา   สิทธิชัย

๒๔

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษา,พลศึกษา/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๕๓

๔๓

นางสาวอำไพวรรณ ตันตินิมิตรกุล

 

๓๒

 

 

คศ.๑

 

ศป.บ.

 

ดุริยางคศาสตร์

 

ดนตรีไทย,

ศิลปะ/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๖๙

๔๔

นายสามารถ   เหิมขุนทด

๔๒

๑๗

คศ.๓

ค.บ.

ดนตรีศึกษา

ดนตรี,ศิลปะ/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๔๕

๔๕

นางสุภาพร   เกิดพุ่ม

๕๓

๓๓

คศ.๔

ค.ม.

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ศิลปะ/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๔๕

๔๖

นางชุติมา   ชมชื่น

๕๒

๓๑

คศ.๓

ศศ.บ.

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ศิลป,นาฏศิลป์/

ม.ต้น,ม.ปลาย

๕๓

๔๗

นายณรงค์ชัย   ภัทรสกล

๕๓

๒๑

คศ.๒

ค.บ.

บรรณรักษศาสตร์

หลักการค้นคว้า/

ม.ต้น

๖๕

๔๘

นางสาวอภิญญา   ประสมศรี

๒๘

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ.

สารสนเทศทั่วไป

การใช้ห้อง

สมุด,

ภาษาอังกฤษ

ม.ต้น,ม.ปลาย

๑๐๑

 

ครูอัตราจ้าง (ชาวไทย)

 

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์

การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

นางสาวนันทวี   พูนจารุวัฒน์

๓๖

๑๑

ศศ.บ.

บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ภาษาไทย/

ม.ต้น

งบประมาณ

นางสาวปาลีรัตน์   ชุมพล

๔๘

กศ.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/

ม.ต้น,ม.ปลาย

อุดหนุน

นางสาวณัฐญา   อาษา

๓๔

ศศ.บ.

สื่อสารมวลชน

สังคมศึกษา/

ม.ต้น,ม.ปลาย

งบประมาณ

นางสาวพิณทิพย์   พระเดโช

๒๗

วท.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/

ม.ต้น

งบประมาณ

นางสาวศิรดา   อ่อนทรัพย์

๒๘

 

อ.บ.

เอเชียศึกษา

(ภาษาจีน)

ภาษาจีน/

ม.ต้น,ม.ปลาย

อุดหนุน

นางสาวสุภาภรณ์   อุดมผล

๒๔

กศ.บ

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/

ม.ต้น,ม.ปลาย

อุดหนุน

 

        จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐

        จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด ๒ คน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐

     จำนวนครูที่พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูดในชั้นเรียน หรือพูดในสถานการณ์จริง จำนวน ๒๐ คน

คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔

 

ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างประเทศ)

 

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์

การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

Mr.Sergey Semeniaka

๒๕

ป.โท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ/

ม.ปลาย

นอกงบประมาณ

 

Mr.Jeffrey  Justice

๒๗

ป.ตรี

วรรณกรรม

ภาษาอังกฤษ/

ม.ต้น

นอกงบประมาณ

 

เจ้าหน้าที่

 

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์

การทำงาน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

นายโสภณ   ผุดผ่อง

๓๔

วท.บ.

คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งบประมาณ

นางสาวสุชาดา   ช่วยชาติ

๓๒

ปวส.

การจัดการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อุดหนุน

นางสาวสุปราณี  อินบำรุง

๒๓

๓ เดือน

ปวส.

คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่

งานวิชาการ

อุดหนุน

 

นักการ / ภารโรง

 

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์

วุฒิ

วิชา เอก

ลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

จ้างด้วยเงิน

นายวิเศษ   เปี่ยมพอดี

๕๐

๑๙

ป.๖

-

ช่างไฟฟ้า

งบประมาณ

นางมนต์ฑกานต์  เอี่ยมสำอางค์

๕๑

๒๓

ป.๕

-

ช่างปูน

งบประมาณ

นายประชิน   เอี่ยมสำอาง

๕๐

๒๕

ป.๖

-

ช่างสีปฏิบัติหน้าที่ยาม

งบประมาณ

นางอุไร   ทับผึ้ง

๖๓

๑๓

ป.๔

-

บริการ/รักษาความสะอาด

เงินนอก

งบประมาณ

นางสมจิตร   จันทร์ประดับ

๕๖

ป.๖

-

บริการ/รักษาความสะอาด

เงินนอก

งบประมาณ

นายประดิษฐ์   ปุ่นปลื้มสุข

๓๔

ป.๖

-

บริการ/รักษาความสะอาด

เงินนอก

งบประมาณ

นางสาวอารี  เกิดพร้อม

๔๔

ป.๖

-

บริการ/รักษาความสะอาด

เงินนอก

งบประมาณ

นายสุริยัน   หอมกลิ่น

๓๒

ป.๖

-

ยาม

เงินนอก

งบประมาณ

นายกิจพัฒน์   งับประโคน

๓๙

๓ เดือน

ป.๖

-

ยาม

เงินนอก

งบประมาณ

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา