10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 

                โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ดังนี้

                 พัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน

 

                วิสัยทัศน์  (Vision)

                   พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่มาตรฐานสากล

 

                พันธกิจ  (Mission)

              

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

๒. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการ PLC สู่สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA 

๖. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้

            

                เป้าหมาย                     

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

๒. ผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๓. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๔. บุคลากรมีสมรรถนะครูตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

๕. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 

๖. มีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร

๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

๒. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

๔. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

๕. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๖. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 

๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา