10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 

                โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ดังนี้

                 พัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน

 

                วิสัยทัศน์  (Vision)

                     “โรงเรียนกุยบุรีวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำ ICT มีจิตอาสา พัฒนาครูสู่มืออาชีพ บริหารแบบมีส่วนร่วม ชุมชนหนุนนำ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

                พันธกิจ  (Mission)

               ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

               ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

               ๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ ICT เพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

               ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

               ๖.  ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

               ๗.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

               ๘.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น

               ๙.  ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา

 

                เป้าประสงค์  (Goals)

                        “พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน”

 

                เป้าหมาย

               ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

               ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

               ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ ICT เพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

               ๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               ๕. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               ๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

               ๗. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

               ๘. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

               ๙. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่โดดเด่น

               ๑๐. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างต่อเนื่อง

 

                กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                กลยุทธ์ที่ ๑

                                พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                กลยุทธ์ที่ ๒

                                พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

                กลยุทธ์ที่ ๓

                                เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                กลยุทธ์ที่ ๔

                                ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น

                กลยุทธ์ที่ ๕

                                พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา