10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ที่ตั้งโรงเรียน

                โรงเรียนกุยบุรีวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๙  ถนนเพชรเกษม  หมู่ที่  ๗  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์  ๗๗๑๕๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๐ 
                โทรศัพท์               ๐-๓๒๖๘-๒๔๐๑,  ๐-๓๒๖๘-๑๕๗๔ 
                โทรสาร                 ๐-๓๒๖๘-๒๔๐๒ 
                e-mail                  kwa_kui@hotmail.com 
                เว็บไซต์                www.kuiwit.ac.th
                facebook              โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา