ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักฐานการรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัครของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา (ปริ้นจากหน้าเว็บไซต์ที่สมัคร)

2) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

4) สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

5) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)  

6) สำเนาใบ ปพ.1 ที่มีเกรดครบ 6 เทอม (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา) 

ทั้งนี้นักเรียนต้องนำสำเนาเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ นักเรียนต้องนำเอกสารสมัครมาให้ครบ หากไม่ครบถือว่าการรับสมัครนั้นไม่เสร็จสิ้นและเป็นโมฆะ

ทั้งนี้นักเรียนต้องนำสำเนาเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ นักเรียนต้องนำเอกสารสมัครมาให้ครบ หากไม่ครบถือว่าการรับสมัครนั้นไม่เสร็จสิ้นและเป็นโมฆะ

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง

การศึกษาจากสถานศึกษาเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง

การศึกษาจากสถานศึกษาเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ – ๖๘๑๗๕๔ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kuiwit.ac.th หรือเฟสบุ้คโรงเรียน กุยบุรีวิทยา

โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 167 ครั้ง