ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. ประเภทของการรับสมัคร

   ๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

        ๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลกุยบุรี
                ตำบลสามกระทาย ตำบลกุยเหนือ ตำบลหาดขาม ตำบลเขาแดง ตำบลดอนยายหนู จังหวัด
                ประจวบคีรีขันธ์ (นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
                ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

   ๒) นักเรียนทั่วไป (กรณีนักเรียนไม่ถึง ๒๔๐ คน) ได้แก่ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการรับเพิ่ม

                 ให้ครบ ๒๔๐ คน ในเขตพื้นที่บริการ โดยใช้คะแนน O-NET ในการจัดห้องเรียน

 ๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

   ๑) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา

                  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ได้ยื่นความประสงค์เข้าเรียนตามเกณฑ์ศักยภาพของนักเรียน ร้อยละ ๘๐

      ๒) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
                หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า
                จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนกุยบุรีวิทยา โดยใช้คะแนน O-NET  ร้อยละ ๒๐

๒. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

      ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๔๐ คน 

            ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๒๐ คน

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  ๓.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

               ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

                   หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า

               ๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

               ๓) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

               ๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

 ๓.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

                  ๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ
                      กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือ

        ๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
        ๓) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

        ๔) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
 

๔. แผนการเรียนที่เปิดสอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เปิดสอนแผนการเรียนทั่วไป
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เปิดสอน ๓ แผนการเรียน
๑. แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน ๑ ห้อง (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive) 

๒. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูไทย 
๒. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา จำนวน ๑ ห้อง (ห้องเรียนภาษา)
๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive) 

๒. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูไทย
๓. เรียนวิชาภาษาจีน ๔ คาบ ต่อ สัปดาห์ 

๓. แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป จำนวน ๑ ห้อง แบ่งเป็น 

 - ห้องเรียนพาณิชยกรรม  
  - ห้องเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
  - ห้องเรียนกีฬา 
  ห้องเรียนดนตรี
  - ห้องเรียนอาชีพ
๑. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Intensive)
          ๒. เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูไทย

 
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 266 ครั้ง